ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στόχος της Διοίκησης της είναι να προσφέρει στους εργαζομένους της, ένα Ασφαλές περιβάλλον εργασίας και να δημιουργήσει Κουλτούρα Ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η Εταιρία μας, αναγνωρίζει την Επαγγελματική  Υγεία και Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Η αποφυγή περιστατικών (συμβάντων) και η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί κύριο μέλημά μας.

Στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα, πρότυπα και πρακτικές για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται  στις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

Η  Εταιρία, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της και μέσω της διαβούλευσης με αυτούς,υλοποιεί το πρόγραμμα για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας μέσω της διαρθρωτικής υλοποίησης του προτύπου ISO 45001:2018, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή και διατήρηση ενός Υγιούς και Ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους της, τους επισκέπτες, τους  εργολάβους και όσους ενδεχομένως επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών για ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να παρέχουμε ένα Υγιές και Ασφαλές περιβάλλον εργασίας αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές για την Υγεία και την Ασφάλεια:

  •  Η Διοίκηση αγωνίζεται να παρέχει ένα περιβάλλον όπου τα περιστατικά (συμβάντα) στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της Εταιρίας
  • Η εφαρμογή του προτύπου ISO 45001:2018 σε όλους τους τομείς της Εταιρίας μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις.

 Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος Διαχείρισης Υ.Α.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό  αυτό το πρίσμα:

  •  Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και να αμβλύνουμε κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στους δικούς μας χώρους εργασίας.
  • Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν  τις πρακτικές Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας και τις εφαρμόζουν πιστά.
  • Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν περιστατικά (συμβάντα) αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης.

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι μας θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και θα αναλάβουν τις δικές τους δεσμεύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την Διοίκηση στην εφαρμογή αυτής της Πολιτικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Η Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία  κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα  μέρη, όταν απαιτείται.