ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο για διαβίωση. H ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο περιβάλλον και τους στόχους της για αειφόρο ανάπτυξη και δεσμεύεται ότι θα:

  • Διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εφαρμόζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα σε ενδοεταιρικό επίπεδο

  • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την πρόληψη αέριας, υγρής ή στερεής ρύπανσης

  • Καθορίζει αντικείμενα και σκοπούς περιβαλλοντικών παρεμβάσεων

  • Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση

  • Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, σε θέματα Περιβάλλοντος

  • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία.