ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ σταθερά προσηλωμένη στην παραγωγή, εμπορία και μορφοποίηση υψηλής ποιότητας προϊόντων  και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο τη πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, εφαρμόζει τις κατάλληλες διεργασίες ώστε να

 • διασφαλίζει ότι  οι διεργασίες είναι επαρκείς, αποτελεσματικές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, ενθαρρύνει την καινοτομία τη βελτίωση της επικοινωνίας,  του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας  συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των  συνεργαζόμενων εργολάβων  και των πελατών
 • εφαρμόζει σύγχρονες διαδικασίες διοίκησης και επιστημονικές μεθόδους
 • ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση στις διεργασίες που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε να:

 • Εφαρμόζουμε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Εφαρμόζουμε τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας.
 • Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομικές και τεχνικής φύσεως απαιτήσεις για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε.
 • Αναγνωρίζουμε και ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της Εταιρείας.
 • Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών μας και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας (σχόλια, παράπονα, υποδείξεις).
 • Θέτουμε αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα και παρακολουθούμε την πορεία τους.
 • Διασφαλίζουμε την πλήρη ενημέρωση κάθε εργαζόμενου στις συγκεκριμένες του ευθύνες για την Ποιότητα με τη συμμετοχή του στην προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Ποιότητα.
 • Φροντίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση.
 • Διαθέτουμε τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, επιμόρφωση και μέσα που απαιτούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
 • Χρησιμοποιούμε σύγχρονες πρακτικές και μέσα και βελτιστοποιούμε τις εσωτερικές μας λειτουργίες.
 • Αναγνωρίζουμε τους πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους και εφαρμόζουμε μέτρα εξάλειψής τους. Αναγνωρίζουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναλαμβάνουμε δράσεις αξιοποίησής τους.
 • Προσέχουμε ώστε οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και διαδικασίες να σέβονται το περιβάλλον και να είναι ασφαλείς για τους εργαζόμενους.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών, όσο αφορά την απόδοσή του. Με βάση την συνεχή πληροφόρηση και την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος, η Διοίκηση Δεσμεύεται για την θέσπιση νέων  σκοπών και στόχων και την παροχή των απαιτούμενων πόρων, για την εκπλήρωσή τους.

Η παρούσα πολιτική  είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους συνεργάτες της εταιρείας, από τους  οποίους  απαιτεί  την πιστή εφαρμογή της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητά της.