ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΑΣ (PIR) ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ · PBCW1000 & PBW1000
Χαρακτηριστικά

Tα πάνελ πλευράς PBCW1000 (κρυφής στήριξης) & PBW1000 (φανερής στήριξης) αποτελούνται από δύο γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα που περικλείουν οικολογικό αφρό πολύϊσοκυανουρίας.

Το εξωτερικό χαλυβδόφυλλο είναι με ελαφρές συμμετρικές επιφανειακές νευρώσεις 27mm & 31mm και βάθους 2mm ή επίπεδο ή μικρονευρατούρα ενώ το αντίστοιχο εσωτερικό είναι με ελαφρές συμμετρικές επιφανειακές νευρώσεις 27mm & 31mm και βάθους 2mm ή επίπεδο ή μικρονευρατούρα.

Ο πυρήνας του πάνελ αποτελείται από έγχυτο αφρό πολύϊσοκυανουρίας (PΙR) πυκνότητας 40Kg/m3±15%, σε διάφορα πάχη τα οποία ποικίλουν ανάλογα το τελικό πάχος του πάνελ και των ελασμάτων του.

Το μήκος του πάνελ κυμαίνεται από 2.500-16.000 mm, με δυνατότητα παραγωγής μικρότερων ή μεγαλύτερων μηκών.

Η στήριξη του πάνελ είναι εμφανής ή κρυφή. 

Κατηγοριοποίηση σε αντίδραση στη φωτιά: B-s2,d0 / B-s1,d0 (high index)